Procedury postępowania ze względu na zagrożenie COVID-19
w Przedszkolu nr 17
obowiązujące od 1 września 2020r.

I.	Procedura organizacji zajęć w placówce:

1.	Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.	Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3.	Przy wejściu do budynku przedszkola została zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku przedszkola korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. 

4.	Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka przedszkola, zachowując zasady:
a)	1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)	dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)	dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m, 
d)	opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5.	W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i jedynie w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6.	Przedszkole zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Kontaktujemy się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:

a)	system iPrzedszkole
b)	e-mail: ikarek.przedszkole17@wp.pl 
c)	telefon: 61-810-17-46 lub kom. 692-710-407 

7.	Przedszkole posiada termometry bezdotykowe dezynfekowanie po użyciu w danej grupie. Przed wejściem na teren przedszkola mierzona jest dzieciom temperatura. Przy temperaturze 37,4ﹾC dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola!

8.	W miarę możliwości prowadzimy taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci w szatni  (np. różne godziny wychodzenia na plac zabaw), każda z grup korzysta z innej części ogrodu. Pani woźna po swojej grupie dezynfekuje miejsce po skończonej zabawie (urządzenia zabawowe).

9.	Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce, przypominanie o tej konieczności dzieciom), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10.	Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, Przedszkole usunęło lub uniemożliwiło do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są na bieżąco czyszczone i dezynfekowane. 

11.	Pracownicy przedszkola wietrzą sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12.	Dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczne odbywają się na dworze.  

13.	Podczas realizacji zajęć, tam gdzie nie można zachować dystansu, ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe. 

14.	Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
II.	Procedura utrzymania czystości
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.	Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2.	Pracownicy przedszkola pilnują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, wchodzący do przedszkola dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3.	Pracownicy przedszkola regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4.	Pracownicy przedszkola monitorują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5.	Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy przedszkola ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważny jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.	W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji, należy przestrzegać tych zasad. Pracownicy przedszkola na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
Gastronomia 

1.	Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w Przedszkolu nr 17, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości należy zachować odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - zastosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2.	Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,  Pracownicy przedszkola czyszczą blaty stołów i poręczy krzeseł przed posiłkiem. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub są wyparzane.


III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

1.	Do pracy w Przedszkolu nr 17 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przedszkole jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

2.	Zostało wydzielone pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3.	Pracownicy Przedszkola nr 17  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

2.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. Zostaje wstrzymane przyjmowanie
kolejnych grup dzieci, pracownicy powiadamiają właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Pracownicy przedszkola stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7.	Na drzwiach wejściowych wywieszone są potrzebne numery telefonów, 
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

8.	Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 


IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka w przedszkolu

Przy temperaturze 37,4 ﹾC dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola!

1.	Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu). Dziecko pozostaje pod opieką pani woźnej z danej grupy.

2.	Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostanie poddane      gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3.	W przypadku stwierdzenia COVID-19 przedszkole zastosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
To Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com